sponsorzy Konferencji IPB 2015

INFORMACJE OGÓLNE

Konferencja „INŻYNIERIA PRZEDSIĘ­WZIĘĆ BUDOWLANYCH” organizowana jest w 2015 roku przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Budowlanej.

Jest to coroczna konferencja z cyklu tzw. Zjaz­dów Jednostek Jednoimiennych TOB zapocząt­kowanych przez Profesora Aleksandra Dyżewskie­go.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja osiągnięć naukowych, doświadczeń i efektów praktycznych, łączących się z tematyką TOB – „Technologii i organizacji budowy”.

TEMATYKA KONFERENCJI

Koncepcje, metody, modele w inżynierii przedsięwzięć budowlanych w tym:

 • przygotowanie procesu inwestycyjnego w bu­downictwie,
 • koncepcje i metody zarządzanie przedsięwzię­ciem budowlanym,
 • zarządzanie kosztami w cyklu inwestycyjnym i cyklu życia obiektu budowlanego,
 • technologia i organizacja robót budowlanych,
 • automatyka i robotyka w budownictwie,
 • remonty, modernizacja, rekonstrukcja, napra­wy obiektów budowlanych,
 • nowoczesne materiały i technologie w budow­nictwie,
 • ekologia w inżynierii przedsięwzięć budowla­nych,
 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budow­nictwie,
 • projektowanie i wykonawstwo przedsięwzięć geotechnicznych,
 • budownictwo zrównoważone,
 • Building Information Modeling,
 • kształcenie kadr inżynierskich i menedżerskich
  w budownictwie.


Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji pracowników wyższych uczelni z kraju i zagranicy, instytutów naukowych, projektantów, wykonaw­ców robót budowlanych, producentów wyrobów budowlanych.